Tájékoztató

a SAVARIA Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggő információkról

 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) Elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásában foglaltaknak megfelelően  a kialakított eljárás az olyan adós tekintetében értelmezendő, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel, körültekintéssel a Takarékszövetkezettel együttműködve jár el. Az ésszerűen tájékozott adóstól elvárható a követeléskezelési tevékenységgel érintett, az adós által nem szerződésszerűen teljesített alapjogviszonyra vonatkozóan megkötött szerződés(ek) ismerete.

 

A SAVARIA Takarékszövetkezet adatai:

 

Hitelintézet neve: SAVARIA Takarékszövetkezet

Székhely: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 18.

Cégjegyzékszám: 18-02-000131

Tevékenységi engedély száma: E-I-1021/2005.számú határozat

Tevékenységi engedély dátuma: 2005. november 18.

 

A SAVARIA Takarékszövetkezet a követelés kezelés során alkalmazott feltételek:

 

A SAVARIA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a tevékenységi engedélyének számát és dátumát az Általános Üzletszabályzata is tartalmazza.

 

Az ügyfelek a szerződés megkötésekor rendelkeznek az adataik takarékszövetkezeti nyilvántartására vonatkozó feltételekről, amelyet a Takarékszövetkezet dolgozói a hatályos jogszabályban, valamint a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kötelesek betartani.

 

A szolgáltatások ellenértékét a szerződések tartalmazzák. Szerződéses rendelkezés hiányában az ellenérték tekintetében a Takarékszövetkezet aktuális "Hirdetmény"-ei az irányadók, amelyek megtekinthetők a Takarékszövetkezet valamennyi üzlethelyiségben és a www.savariatksz.hu  internetes oldalon.

A Takarékszövetkezet a Hirdetményét a Felügyeleti ajánlással összhangban dolgozta ki, amely alapján a szolgáltatások teljesítésére fordított szokásos mértéket meghaladó költségek (posta, hatósági eljárás illetéke, stb. )  az üzletfelet terhelik.

 

A lakosság (természetes személyek) részére a hitelekhez - követelésekhez - kapcsolódóan felszámításra kerülő díjakat az aktuális Hirdetmény tartalmazza, amely kitér a szerződések módosításával összefüggő díjakra is.

 

 

 

 

A Takarékszövetkezetnél a szerződések módosításakor  egyösszegű díj kerül meghatározásra.

Ez alól kivételt képez a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv. 28. § (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezés, miszerint "Jelzáloghitel esetén a futamidő meghosszabbításáért a hitelező nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor.

Jelzáloghitel esetén, amennyiben a szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével a fogyasztó legalább kilencven napos késedelemben van, a fogyasztó a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a hitelező alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

 

Az üzletfél által fizetendő kamatokat, és az időtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat naptári napokra alapesetben a következő képlet alapján kell számolni:

 

 

tőke összege x kamatláb % x naptári napok száma

360 x 100

 

Amennyiben az adott ügylet kamatszámítása az előzőekben részletezett számítási módtól eltér, akkor azt az Általános üzletszabályzat, illetve az adott ügyletre vonatkozó "általános szerződési szabályok" vagy   az "általános szerződési feltételek" tartalmazzák.


Az adóssal történő kapcsolat felvételre/tartásra vonatkozó feltételek:

 

Az adóssal a kapcsolat felvételt és kapcsolattartást alapesetben a követelését kezelő egység ügyintézői tartják. Az egységek elérhetőségét (címét, telefon, telefax számát és email címét), nyitvatartási idejét a Takarékszövetkezet " style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 115%;" roman","serif";font-size:12pt"="" new="" times="">www.savariatksz.hu honlapja is tartalmazza. Természetesen lehetőség van a Takarékszövetkezet központjában történő kapcsolatfelvételre  is.

 

Az adós (a fizetési késedelemmel rendelkező, a Hpt. alkalmazásában fogyasztónak minősülő adós és adóstárs, valamint magánszemély kezes, és zálogkötelezett: a továbbiakban adós) nyitvatartási időben akár személyesen akár telefonon intézheti ügyeit a Takarékszövetkezet egységeiben és a központban. Amennyiben az adós írásban kívánja felvenni a kapcsolatot a fizetési nehézségének könnyítése érdekében, azt levélben is megteheti akár az adott egység, akár a Takarékszövetkezet központjának címezve, de időkorlát nélkül rendelkezésére áll a kozpont@savaria.tksz.hu email cím is.

A telefaxon történő ügyintézéshez ajánljuk a  06-94-326720-as telefaxszám igénybevételét, de élhet a követelését kezelő egység telefax számának igénybevételével is.

 

Az adós az email és a telefax igénybevételével időkorlát nélkül élhet a személyes ügyintézésre vonatkozó időpont foglalási szándékával, valamint a szerződésmódosítási javaslatának benyújtásával. A személyes találkozásra időpont kérhető az adott egység illetve a központ ügyintézőjétől az egységhez tartozó elérhetőségeken (telefon, telefax, email). 

 

 

Az ügyféllel történő kapcsolat tartás során

 

 • a takarékszövetkezeti  ügyintézőnek a kapcsolat létesítésekor azonosítania kell magát,  továbbá közölnie kell, hogy a SAVARIA Takarékszövetkezet nevében jár el.

 • heti három alkalomnál többször nem lehet kapcsolatot létesíteni (ettől a gyakoriságtól abban az esetben lehet eltérni, ha ahhoz az adós hozzájárulását adja - ilyen lehet a fizetési megállapodás érdekében történő egyeztetés -). Kapcsolat létesítésnek minősül a személyes és telefonos kapcsolatfelvétel.

   

A követelés kezeléssel összefüggésben az adós részére telefonra szöveges üzenet (SMS) a Takarékszövetkezetből nem küldhető.

 

A helyszíni szemle kivételével az ügyféllel történő megbeszélésre kizárólag a Takarékszövetkezet hivatalos helyiségében kerülhet sor.

 

 

Tájékoztatás:

 

A Takarékszövetkezet az adós(ok), kezes(ek) részére rendszeres tájékoztatást biztosít a fizetési késedelem fennállása során, az alábbi értesítő leveleken keresztül:

1. késedelembe esést követő első értesítő levél

2. felmondás előtti és felmondást követő értesítő levél

3. rendszeres értesítő levél

4. értesítés a követelés átruházásáról.

 

Az adós kérésére a Takarékszövetkezet  15 napon belül ad tájékoztatást a lejárt követelésének kezelési állapotának állásáról, a várható lépéseiről, a fennálló követelésről és annak összetételéről.

A jelzálogjoggal fedezett követelés esetében amennyiben a követelés fedezetének érvényesítése megtörtént, és az nem fedezte az adós kötelezettségeit, akkor a fennmaradó tartozás összegéről az ügyfelet - a végrehajtó elszámolásától számított 30 napon belül tájékoztatja a Takarékszövetkezet.

 

A tájékoztatás - ha az adós a szerződésének aláírásakor, illetve a követelés fennállása időpontjában másként nem rendelkezett - írásban történik.

Az ügyintézők telefonon az adott egység nyitvatartási ideje alatt kereshetik meg az adóst.

 

Áthidaló megoldási javaslatok:

 

A Takarékszövetkezetnél áthidaló megoldás felajánlására az adós teherviselő képességének teljes áttekintését követően kerülhet sor. Ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az adós számára megfelelő megoldást tudjon felajánlani, szükség van valamennyi a teherviselő képességet bizonyító ügyiratra, dokumentumra

 

Az adott adós részére áthidaló megoldások teljes köréből állítja össze az ügyintéző a legmegfelelőbb változatot.

 

A Takarékszövetkezet ügyintézője   az áthidaló megoldás alkalmazhatóságának vizsgálatának lezárását követő  8 napon belül írásban tájékoztatja  az ügyfelet annak eredményéről.

A Takarékszövetkezet  az áthidaló megoldás alkalmazhatóságának elutasításával egyidőben, illetőleg  a megállapodás aláírását megelőzően  tájékoztatja az ügyfelet valamennyi általa igénybe vehető állami áthidaló programról.

 

A következőkben az áthidaló megoldás lehetséges formáit ismertetjük:

 

1. fizetéskönnyítő megoldás: például futamidő hosszabbítás, mérsékelt törlesztőrészlet átmeneti fizetése, tőkefizetésre történő türelmi idő (tőkemoratórium), hátralék megfizetéséig  a  szerződésben előírt törlesztő részlet fizetésére türelmi idő

2. devizahitel forintra történő konvertálása,

3. állam által kínált áthidaló programokban való részvétel

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az áthidaló megoldások igénybe vételével a ténylegesen visszafizetendő hitelösszeg a hosszabb futamidő, valamint az eltérő kamatmérték miatt magasabb lehet az eredeti összegnél.

 

 

Az áthidaló megoldással kapcsolatos tájékoztatás a következőket tartalmazza:

 

1. tartozás megállapodás szerinti összege,

2. megállapodásban szereplő áthidaló megoldás bemutatása,

3. megállapodás létrejöttéhez kapcsolódó díjak és költségek,

4. milyen plusz igazolásokat, ügyiratokat, dokumentumokat kell még benyújtania az adósnak a megállapodás létrejöttéhez,

5. milyen következményekkel jár, ha az adós nem teljesíti a megállapodást.

 

Felhívjuk az adósok figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az adós elmulasztja benyújtani a Takarékszövetkezet által kért igazolásokat, ügyiratokat, dokumentumokat, vagy azok teljesítése csak részben történik meg a megadott határidőre, akkor a Takarékszövetkezet a rendelkezésére álló információk szerint dönt.

 

 Ha egy ingatlannal fedezett jelzáloghitel-szerződéssel rendelkező adós számára - a teherviselő képességének korlátja miatt - nincs mód áthidaló megoldás igénybe vételére, akkor legkésőbb az ingatlanfedezet értékesítésére irányuló bírósági végrehajtási eljárás megindítása előtt írásban, igazolható módon tájékoztatja a Takarékszövetkezet az adóst arról, hogy lehetősége van önállóan vagy a pénzügyi intézménnyel közösen értékesíteni az ingatlant.

Az önálló vagy közös értékesítésről szóló tájékoztatás tartalmazni fogja mind az előnyöket, mind a hátrányokat, valamint az egyéb feltételeket.

 

 

 

A fizetési elmaradás következményei:

 

Ha az adós nem szerződésszerűen teljesít, a Takarékszövetkezet él az adott kölcsönszerződésben a nem fizetés esetére felsorolt feltételek érvényesítésével.

 

Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az ügyfél a szerződésben, valamint a Hirdetményben  meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni.

 

Ha az adós súlyos szerződésszegést követ el a Takarékszövetkezet él az adott kölcsönszerződésben felsorolt feltételek érvényesítésével, amelynek sorrendje alapesetben:

 •  a szerződés felmondása,

 •  a kölcsönszerződésben meghatározott fedezetek érvényesítése,

 •  a jogszabályban meghatározott jogi lépések megtétele (pl. fizetési meghagyás benyújtása, majd végrehajtás).

   

  A hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendje:

   

  A Takarékszövetkezet az adós hátralékos tartozásának kiegyenlítésével összefüggő elszámolási sorrendet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:46 §-a szerint alkalmazza, amely szerint: Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt - ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel - elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.

   

  Például, ha az adós 1.000 forint költséggel, 2.000 forint késedelmi kamattal, 3.000 forint kamattal és 100.000 forint főtartozással rendelkezik, és befizet 10.000 forintot, akkor a tartozása adott időpontban a következők szerint alakul:

  Az 1.000 forint költség, a 2.000 forint késedelmi kamat, 3.000 forint a kamat, a tőkéből 4.000 forint kerül pedig rendezettnek minősül. Az adott időpontban a fennálló tartozása 96.000 forint tőke tartozás.

   

  Amint az előző példából is látható, hogy  a főtartozás csak annyival csökken amennyi  befizetést az adós a felhalmozódott költségen és kamaton, késedelmi kamaton felüli tud teljesíteni.

   

  Tájékoztató a bírósági végrehajtás szabályairól:

   

  A bírósági végrehajtási szakasz első lépése alapesetben az adós jogszabályilag letiltható jövedelmének (pl.: munkabér, nyugdíj, stb.) a jogszabályban meghatározott (alapesetben 33 %) mértékének letiltása.

   

   

   

   

  1. Fizetési meghagyás kibocsátásának költségét  a  2009. évi L. törvény tartalmazza:

"44. §88 (1)89 Az eljárási díj alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap); a díjalapba a pénzkövetelés után járó, és azzal együtt érvényesített kamatkövetelés akkor sem számítandó be, ha e kamatköveteléssel egyidejűleg a kamatkövetelés után járó újabb kamatkövetelést is érvényesít a jogosult. Az önállóan érvényesített kamat- és egyéb járulékkövetelés a díjalapba beszámít.

(2) Ha a fél egy eljárásban egy jogviszonyból eredő több igényét vagy több jogviszonyból eredő igényeit érvényesíti, a pénzkövetelés értékének megállapításakor - a járulékok figyelmen kívül hagyásával - az előterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni.

45. §90 (1) A díjalap után az eljárási díj mértéke:

a) - ha a (2) bekezdésből más nem következik - az alapeljárásban 3%, de legalább 5000 forint és legfeljebb pedig 300 000 forint;

55. §111 (1)112 A végrehajtási kérelem előterjesztéséért a MOKK részére - a MOKK rendszere üzemeltetési költségeinek, valamint a közjegyzők munkadíjának és költségeinek fedezése érdekében - díjat kell fizetni, melynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint (a továbbiakban: végrehajtási díj)."

 

2. A végrehajtó díjazására vonatkozó előírást ugyancsak  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény tartalmazza:

"254. § (1) A végrehajtót a tevékenységéért - a jogszabályba foglalt végrehajtói díjszabás szerint megállapított - díj és költségtérítés illeti meg.

(2) A végrehajtó díja munkadíjból és jutalékból áll, ezen felül jogosult az eljárással kapcsolatban felmerült költségei megtérítésére.

(3) A munkadíj a végrehajtási ügyértékhez vagy az eljárásra fordított időhöz, továbbá az elvégzett eljárási cselekményekhez igazodik.

(4) Jutalék a végrehajtási eljárás eredményessége vagy részbeni eredményessége esetén jár a végrehajtónak függetlenül attól, hogy a teljesítés a végrehajtóhoz vagy a végrehajtást kérőhöz pénzben vagy természetben történt."

 

3. Az ingatlanok esetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 140. § és 147. §-ban foglalt előírások betartásával történik a végrehajtás.

 "140. § (1) A végrehajtó az ingatlan értékesítése előtt a 6 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt is figyelembe véve vagy - bármelyik fél erre irányuló kérelmére - igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján megállapítja az ingatlan becsértékét mind a beköltözhető, mind pedig a lakott állapotban történő értékesítés esetére. Az adó- és értékbizonyítványnak, illetve az igazságügyi szakértő szakvéleményének tartalmaznia kell azt, hogy az ingatlan a 147. § (3) bekezdése szerint lakóingatlannak minősül-e.

147. § (1) Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege.

(2) Az ingatlanra - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat.

(3) Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

 

 

(4) Lakóingatlannak kell tekinteni

a) a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki,

b) az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét."

 

4. Ügyvédi munkadíj az alábbi jogszabályok alapján kerül felszámításra:

 •  a 12/1994.(IX.8.)IM. rendelet

"3. §. A végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft."

"3/A. Ha a végrehajtást kérő ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem ügyvédi munkadíja az adósok számától függetlenül a 3. §-ban megjelölt összeg, és az egyik adóson felüli többi adósonként további 4000 Ft. Az így megállapított összes ügyvédi munkadíj az adósokat egyenlő arányban terheli.

5.§(1)11 A végrehajtás foganatosítása során egy adott végrehajtási cselekménynél való közreműködés munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft.

(2)12 Ha az ügyvéd a végrehajtás foganatosítása során több végrehajtási cselekménynél működött közre, a munkadíj valamennyi közreműködésért együttesen a végrehajtási ügyérték 3%-át nem haladhatja meg. Ilyenkor is irányadó azonban az (1) bekezdésnek az a rendelkezése, amely szerint minden egyes végrehajtási cselekménynél való közreműködésért legalább 4000 Ft munkadíj jár.

8. §.(1) Az ügyvédet költségátalányként megilleti a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft.

(2) Ha a végrehajtást kérő ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem elkészítéséért felszámítható költségátalány az adósok számától függetlenül az (1) bekezdésben megjelölt összeg, és az egyik adóson felüli többi adósonként további 1500 Ft. Az így megállapított összes költségátalány az adósokat egyenlő arányban terheli."

 •  a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet

"3.§. (2) Polgári perben, az elsőfokú bírósági eljárásban az ügyvéd munkadíjának a pervesztes felet terhelő összege

a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft

b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén az a) pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft

c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

(3) Ha a perben a pertárgy értéke nem állapítható meg, a munkadíj minden megkezdett tárgyalási óránként, valamint az ügyvédnek a pert megelőző és a peren kívül végzett igazolt tevékenységéért óránként 5000 Ft, de legalább 10 000 Ft.

(4) Nemperes eljárásban és a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a munkadíj a peres eljárásban megállapítható munkadíj legfeljebb 50%-a."

"4/A. §2 (1) Az ügyvédi díj 3. §-ban meghatározott összege a tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza; azt a díj összegén, mint adóalapon felül kell - a külön jogszabály rendelkezései szerint - felszámítani."

 

 

Panaszkezelés:

 

A Takarékszövetkezet panaszkezelésének részletes szabályait a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza, amely megtalálható a www.savariatksz.hu  honlapon, de megtalálható a Takarékszövetkezet valamennyi egységében is.

 

Figyelem felhívás:

 

Kérjük ügyfeleinket, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztatónkat!

 Ha a követelésének határidőben, valamint a szerződésben részletezett feltételek teljesítésével összefüggésben problémája keletkezik, mielőbb vegye fel a kapcsolatot a Takarékszövetkezet ügyintézőjével.

Amennyiben a jelen Tájékoztató értelmezésével kapcsolatosan kérdése merül fel, az ügyintézőink - a tájékoztatóban megjelölt elérési lehetőségeken - szívesen állnak a rendelkezésére.

 

Szombathely,  2015. szeptember 1.

 

      

 

                                                                          SAVARIA Takarékszövetkezet

Takarékpont

NetBOSS

Diákhitel